راهنمای فروشگاهی (ٖGuide line)

برای راهنمایی مشتریان در فروشگاههای بزرگ عموما تابلوهای راهنما فروشگاهی به کار می رود تا از سردرگمی مشتریان جلوگیری شود و در تسریع خرید آنها کمک گردد. امروزه این تابلوها خود به نمادی از زیبایی و برندینگ فروشگاه تبدیل شده است.
تماس بگیرید