کلندر ( پرس پارچه )

کاغذهای ترنسفر چاپ شده با جوهر سابلیمیشن توسط دستگاه کلندر با فشار پرس دورانی و حرارت بالا بر روی پارچه منتقل می گردد. پس از پایان این عملیات رنگ بر روی پارچه تثبیت شده و حتی در شستشو از بین نخواهد رفت و بدین ترتیب پروسه چاپ پارچه با روش غیرمستقیم تکمیل خواهد شد.
تماس بگیرید