7 تیر( 300 در 100 سانتی متر )

انقلاب ما اسـلامی است، ما مسـلمانیم، مـا بـرای اسـلام مبارزه می کنیم نه برای سرزمین ها، نه برای قدرت ها و قدرت طلب ها
30,000 تومان