شرایط استفاده

استفاده از این فروشگاه الکترونیکی و سفارش کالا از آن، به معنی پذیرش قوانین و آیین نامه های موجود در مورد تجارت و تجارت الکترونیک در ایران می باشد.